Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych1

ewel

Temat: 14 dni urlopu na raz
no i właśnie jak Fundusz Socjalny w danym zakładzie jest, to wszelkie świadczenia z tego funkduszu, w tym dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, zależy tylko i wyłącznie od regulaminu funduszu i od sytuacji materialnej pracownika Natomiast jak w zakładzie pracy takiego funduszu nie ma (w wielu zakładach tworzenie funduszu socjalnego jest dobrowolne), to zakład pracy może wypłacać świadczenie urlopowe, które przysługuje raz w roku, w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze nie niższym niz 14 dni kalendarzowych Wszystko jest opisane w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) Zwracam uwagę, że pracodawca, który nie jest obowiązany do tworzenia funduszu socjalnego, może wypłacaś świadczenie urlopowe, ale nie musi - sprawa ta...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5033Temat: Tworzenie ZFŚS
USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (tekst jednolity) Dz.U.96.70.335 j.t. http://kadry.infor.pl/pla...Socjalnych.html http://kadry.wp.pl/index....=1201&Itemid=86 http://kadry.infor.pl/por...ocjalnych-.html
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1696


Temat: Karta obiegowa.
... rozwiązaniu z ZFŚS ale np. emeryci w niektórych zakładach mogą i korzystają z takiego funduszu. Pozdrawiam
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1531


Temat: świadczenie urlopowe
Witam, w mojej firmie wypłacane są świadczenia urlopowe. Mam tylko jeden problem, mój urlop trwał od 4 do 17 sierpnia - więc jest to 9 dni urlopowych ponieważ 15 sierpnia był dniem wolnym od pracy, jednak było to 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Czy firma powinna wypłacić mi świadczenie urlopowe? Art 3 ust. 5 ustawy USTAWY z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych "art. 3 ust. 5 Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1546


Temat: Kasa na urlop - komu i ile?
układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w styczniu danego roku, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy). Powyższe reguluje art. 3 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej dalej ustawą o Funduszu.”
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13903


Temat: Fundusz socjalny
Pani Izunio - proszę nie fantazjować. Do osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, w tym materialnej pomocy w formie rzeczowej, zalicza się - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - m.in. pracowników i ich rodziny. W opinii Państwowej Inspekcji Pracy, prawo do korzystania z funduszu nie jest tożsame z gwarancją przyznania świadczenia. Decydują o tym postanowienia zakładowych regulaminów ZFŚS. W sytuacji, gdy w jednym zakładzie pracy zatrudnieni są oboje małżonkowie, a świadczenie, czyli np. paczki świąteczne dla dzieci, nie jest adresowane do samych zatrudnionych, tylko do ich dzieci, nie ma wówczas podstaw do przyznawania podwójnego świadczenia z tego tytułu. Jak wynika z zadanego na początku pytania, w tym przypadku chodzi o świadczenie adresowane do dzieci pracowników. Nie można więc dziecka traktować "podwójnie" i przyznawać mu dwa świadczenia. Dodam jeszcze, że żaden...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=18705


Temat: [pytanie] fundusz socjalny/świadczenia urlopowe
  Tyle znalazłem na http://www.portalkadrowy.pl Choć jest obowiazek tworzenia funduszu przez pracodawce zatrudniającego powyżej 20 pracowników to wg. Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335) Art. 4.1.U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=30989


Temat: LISTOPADÓWKI 2010
pracownicy bez względu na to ile dni w przeciągu całego roku przepracowali. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr ... prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). :Cwaniak:
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=196329


Temat: Refundacja dla dziecka
Tylko jeden z małżonków pracujących w tym samym zakładzie pracy, w którym funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może otrzymać świadczenia dla dzieci. Pracownicy i ich rodziny to jedna z grup osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wskazuje na to art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Jednak prawo do korzystania z funduszu, jak wynika z wyjaśnienia departamentu prawa pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, nie jest tożsame z gwarancją przyznania świadczenia. Decydują o tym bowiem postanowienia zakładowych regulaminów ZFŚS oraz kryteria socjalne, takie jak trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. W sytuacji gdy w jednym zakładzie pracy tworzącym fundusz socjalny zatrudnieni są oboje małżonkowie, a pracodawca zamierza przekazać ich dziecku prezent, np. z okazji świąt wielkanocnych, wówczas takie świadczenie zostanie przekazane od jednego rodzica. Paczka ta bowiem jest adresowana do dzieci pracowników, a nie do samych zatrudnionych, nie ma więc podstaw do przyznawania podwójnego świadczenia z tego tytułu, chyba że w regulaminie ZFŚS wprowadzono inne zasady. Inaczej jest w sytuacji przyznawania świadczeń bezpośrednio pracownikom, czyli np. dopłat do wypoczynku krajowego. Każdy pracownik bowiem ma prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych oferowanych przez pracodawcę ze środków funduszu - oczywiście w takim zakresie, w jakim pozwala na to ich sytuacja materialna, rodzinna i życiowa. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że małżonek tego pracownika jest zatrudniony w tej samej firmie. W myśl tej zasady, oboje małżonkowie (będący pracownikami w tym samym zakładzie pracy) mają prawo także do otrzymania świadczenia urlopowego, jeśli ich pracodawca zrezygnuje z zakładowego funduszu socjalnego....
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2409


Temat: udzielanie świadczeń socjalnych
Kwestie związane z podziałem i zasadami wykorzystywania środków z ZFŚS reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych świadczeń. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust.2 ustawy o ZFŚS). W regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy takie nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej ... należy szukać w przyjętym u danego pracodawcy zakładowym regulaminie funduszu świadczeń socjalnych. W nim powinny być określone warunki otrzymania oraz termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Z reguły podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania do urlopu jest wymóg, mówiący o tym, iż urlop, na którym przebywa pracownik, nie może być krótszy niż np. 14 dni (poprzez analogię do świadczenia urlopowego). Drugim takim warunkiem ... ( mała pikieta jakis protest) zwróćcie uwagę na ten punkt: Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust.2 ustawy o ZFŚS). W regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy takie nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogę...
Źródło: hiperforum.net84.net/viewtopic.php?t=241


Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Czy jeden próg dochodowy w regulaminie zfśs jest wystarczający do różnicowania świadczeń W tym roku nasza firma po raz pierwszy utworzyła zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tworzymy regulamin funduszu. Czy wystarczające będzie wprowadzenie do regulaminu jednego progu dochodowego, na którego podstawie różnicowalibyśmy świadczenia z funduszu, czy takich progów powinno być więcej? Zaznaczam, że nasz zakład zatrudnia tylko 26 osób. RADA Wprowadzenie jednego progu dochodowego, zgodnie z którym będą Państwo różnicować świadczenia przyznane z zfśs, jest wystarczające, choć wprowadzenie większej liczby progów umożliwiłoby bardziej sprawiedliwy rozdział świadczeń. UZASADNIENIE Najprawdopodobniej każdy z zatrudnionych przez Państwa pracowników znajduje się w innej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej. Nie oznacza to jednak, że muszą Państwo każdemu z nich przyznawać świadczenia z zfśs w innej wysokości. To pracodawca określa reguły przyznawania świadczeń, choć musi się przy tym kierować przede wszystkim kryteriami socjalnymi. W praktyce w regulaminach działalności socjalnej stosuje się tabele określające możliwość dopłaty do świadczeń z funduszu i jej ewentualną wysokość na podstawie poziomu dochodów przypadającego na członka rodziny. Identyczne świadczenia są wówczas przyznawane osobom o zbliżonym poziomie dochodów na członka rodziny (mieszczącym się w przyjętych w tabeli widełkach), choć niekoniecznie identycznym. ... D. wynosi 1160 zł. Pracownicy ci, mimo różnicy w wysokości dochodu przypadającej na członka rodziny, mają zgodnie z tabelą załączoną do regulaminu działalności socjalnej prawo do identycznych świadczeń: Przepisy o zfśs nakładają na pracodawcę administrującego środkami funduszu obowiązek przyznawania ulgowych usług, świadczeń i dopłat w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r., wykluczone jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z funduszu ogółowi zatrudnionych w tej samej wysokości, według zasady "każdemu po równo" (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331). Jednak już każdy podział wprowadzony regulaminem zfśs, uzależniający możliwość otrzymania dofinansowania (lub jego wysokość) ze środków funduszu od wymienionych wyżej kryteriów, wydaje się spełniać wymóg przyznawania świadczeń na podstawie uwarunkowań socjalnych. Przepisy nie określają liczby progów dochodowych, którą należy zastosować w wewnątrzzakładowych przepisach socjalnych do rozdziału środków funduszu. Należy przyjąć, że minimalnie powinien istnieć choć jeden taki próg, co już umożliwi różnicowanie świadczeń. Im większa jest liczba progów dochodowych w regulaminie zfśs, tym bardziej "dopasowaną" do sytuacji bytowej pracownika pomoc socjalną może zaoferować zakład. • art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Małgorzata Bedyńska specjalista w zakresie prawa pracy
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=28


Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz tworzą pracodawcy (spoza sektora finansów publicznych) zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Artykuł 5 ustawy określa sposób obliczania wysokości odpisu podstawowego. Co do zasady, wynosi o­n na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Przepis ten jednak nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, u pracodawców, o których mowa we wspomnianym art. 3 ust. 1 ustawy, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz lub może nawet postanawiać, iż fundusz nie będzie tworzony. ... układ zbiorowy pracy. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje ust. 2 wspomnianego art. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z jego treścią, u pracodawców określonych w art. 3 ust. 1, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia dotyczące wysokości odpisu podstawowego na fundusz lub samego istnienia funduszu może zawierać regulamin wynagradzania. Zasady ustalania i zmiany regulaminu wynagradzania określa art. ... ciąży na każdym pracodawcy (z wyjątkiem pracodawców ze sfery budżetowej), który zatrudnia co najmniej 20 pracowników i nie jest objęty zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W praktyce każdy pracodawca, na którym może ciążyć obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma przynajmniej jedno z powyższych źródeł do dyspozycji. Brak zatem podstaw do kształtowania wysokości odpisu na fundusz w jakimkolwiek innym akcie prawa zakładowego, jakim jest np. regulamin gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. Potwierdza to treść art. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wspomniany regulamin określa zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Regulamin nie rozstrzyga samego istnienia funduszu ani wysokości odpisu. Reasumując, choć istnieje możliwość obniżenia wysokości odpisu na fundusz, to brak jest jednak podstaw prawnych, jak i przesłanek praktycznych uzasadniających dopuszczalność regulowania wysokości odpisu na fundusz w regulaminie gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. Kwestia ta powinna być rozstrzygnięta w zakładowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym, a w przypadku jego braku - w regulaminie wynagradzania. Sam regulamin zaś powinien regulować tylko sposób gospodarowania środkami. Michał Stanis Podstawa prawna: • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy...
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=28