Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r o służbie cywilnej

ewel

Temat: rozmowa w Ministerstwie
USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej.Dz.U. z 1999 roku Nr 49 poz. 483 były zmiany do niej Gość portalu: ola napisał(a): > Czy ktoś z Was był na rozmowie kwalifikacyjnej w którymś z Ministerstw? > Jesli tak to bardzo proszę o rady co na takiej rozmowie mozna się spodziewać. > Czy mam wykuc Ustawę o Słuzbie Cywilnej na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,19364043,19364043,rozmowa_w_Ministerstwie.htmlTemat: Tworzą się nowe miejsca pracy
Za co? Za naruszenie Art. 69. 2. Ustawy z z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej,(Dz. U.99.49.483 z dnia 31 maja 1999 r.)? Sprawa jest poważna ;) Poczytaj tylko...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,354,3191881,3191881,Tworza_sie_nowe_miejsca_pracy.html


Temat: tragiczny epizod z historii Birczy
z późn. zmianami). W toku śledztwa przesłuchano dotąd 56 świadków, w tym ludność cywilną obecną w czasie 3 ataku na Birczę w dniu 6/7 stycznia 1946 roku, milicjantów Posterunku MO w Birczy oraz członków służby pomocniczej MO w tej miejscowości, część żołnierzy 26 pp, 28 pp i 30 pp biorących udział w obronie Birczy, członków zespołu ekshumacyjnego prowadzącego prace archeologiczno- ekshumacyjne w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23313,18068489,18068489,tragiczny_epizod_z_historii_Birczy.html


Temat: Ekshumacja żołnierzy UPA w Birczy
śledztwa przesłuchano dotąd 56 świadków, w tym ludność cywilną obecną w czasie 3 ataku na Birczę w dniu 6/7 stycznia 1946 roku, milicjantów Posterunku MO w Birczy oraz członków służby pomocniczej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23313,18332538,18332538,Ekshumacja_zolnierzy_UPA_w_Birczy.html


Temat: imprezy kombatanckie
przesłuchano dotąd 56 świadków, w tym ludność cywilną obecną w czasie 3 ataku na Birczę w dniu 6/7 stycznia 1946 roku, milicjantów Posterunku MO w Birczy oraz członków służby pomocniczej MO...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23313,42834142,42834142,imprezy_kombatanckie.html


Temat: Tworzą się nowe miejsca pracy
moja_prawa_noga napisała: > Za co? > Za naruszenie Art. 69. 2. Ustawy z z dnia 18 grudnia 1998 r. > o służbie cywilnej,(Dz. U.99.49.483 z dnia 31 maja 1999 r.)? >...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,354,3191881,3191881,Tworza_sie_nowe_miejsca_pracy.html


Temat: Urzędnicy skarbowi wreszcie będą trzeżwi
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), - art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), - standardów postępowań określonych w Kodeksie etyki służby cywilnej stanowiących załącznik do zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października ... urzędnicy! Już niedługo rusza do akcji nowa służba: Robotniczo- Chłopska Inspekcja d/s Kontroli Spożywania Trunków w Domach Urzędników.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,16198586,16198586,Urzednicy_skarbowi_wreszcie_beda_trzezwi.html


Temat: Przywileje emerytalne
"........odrębnego systemu zaopatrzenia emerytalnego, przewidującego prawo do świadczeń z tytułu zawodowej służby na preferencyjnych zasadach, wypłacanych ze środków budżetu państwa, bez obowiązku opłacania składek. Dlatego ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609) przywrócono system zaopatrzeniowy dla wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Emerytura wojskowa i policyjna przysługuje po 15 latach służby, bez względu na wiek, a podstawę jej wymiaru stanowi uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku. Jednocześnie wprowadzono zasadę przyznawania jej na wniosek, a nie jak wcześniej - z urzędu, oraz zróżnicowano sposób jej obliczania, w zależności od daty wstąpienia do zawodowej służby po raz pierwszy. Emeryturę ˝mundurowąË dla osób, które wstąpiły do służby przed 2 stycznia 1999 r., oblicza się z uwzględnieniem nie tylko okresów zawodowej służby, ale również okresów cywilnej pracy (składkowych i nieskładkowych, wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS), również tej wykonywanej po przejściu na emeryturę policyjną lub wojskową. Tak więc podstawowa wysokość emerytury, wynosząca za 15 lat służby 40% ostatniego uposażenia, wzrasta za każdy dalszy rok służby o 2,6% podstawy wymiaru oraz dodatkowo od 0,5% do 2% za każdy rok służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. ˝Cywilne˝ okresy składkowe są uwzględniane po 1,3% podstawy wymiaru, przy czym okresy składkowe poprzedzające służbę (nie więcej niż 3 lata) są zaliczane po 2,6% podstawy wymiaru. Emeryturę zwiększa się też po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę. Uwzględniane są również ... emeryturę wojskową lub policyjną policzoną zarówno za okresy służby, jak i cywilnej pracy, nie przysługuje prawo do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych. Podobnej treści przepisy znajdują się w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.). Z przepisów art. 12 obu tych ustaw wynika bowiem, że emerytura wojskowa lub policyjna nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów zawodowej służby. Osoba, która wstąpiła do służby przed 2 stycznia 1999 r. i oprócz okresów zawodowej służby ma też okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym, może więc uzyskać prawo tylko do jednej emerytury: emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego tzw. służb mundurowych albo do ... w celu nabycia prawa do emerytury na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku za okres służby pełnionej przez tę osobę po 1998 r. właściwe organy przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymierzone od uposażenia przysługującego tej osobie w czasie służby. Składki te są w całości finansowane przez budżet państwa. Minister Jolanta Fedak Warszawa, dnia 12 czerwca 2008 r."
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,103247979,103247979,Przywileje_emerytalne.html